Logotype

 

Slopad bolagsskatt -
analys och konsekvenser

Författare: Erik Norrman och Niclas Virin

Slopad bolagsskatt - analys och konsekvenserDe senaste åren har en internationell trend varit att sänka bolagsskatten. Denna bok går igenom bl.a. juridiska och ekonomiska problem med denna beskattning. De juridiska och praktiska problemen med bolagsbeskattningen - inte minst på internationell nivå - är ytterst svårbemästrade samtidigt som beskattningsformen förefaller onödig och motverkar en ändamålsenlig kapitaluppbyggnad. Boken beskriver företagsbeskattningens konsekvenser och analyserar utifrån den senaste forskningen samhällsekonomiska effekter av slopad eller kraftigt reducerad bolagsskatt.

Se här vad Second opinion skriver

Läs mer om boken, och beställ den här.

Slopad bolagsskatt - analys och konsekvenser
Curriculum Vitae

Efter civilekonomexamen 1964 var jag under 20 år verksam huvudsakligen i skatteförvaltningen; från 1971 hos allmänna ombudet för mellankommunala mål (tax commissioner at the National Tax Court) och AO och chef för enheten mellan 1978 och 1983. 1983-1984 var jag skattedirektör och chef för enheten för direkta skatter vid Riksskatteverket. Mellan 1975 och 1978 var jag sekreterare i Företagsskatteberedningen, en statlig utredning för reformering av företagsskattelagstiftningen (SOU 1975:54 och SOU 1977:86).

1984 tillträdde jag en post som bankdirektör vid Svenska Handelsbanken och var chef för dess skatteanalysgrupp till min pensionering 2001. De första tio åren tillhörde gruppen bankens investmentbankrörelse och mitt arbete bestod bl.a. i att delta i bankens corporate finance-affärer. Därefter överfördes gruppen till bankens centrala ekonomiavdelning och arbetet inriktades mera på bankens egna skattefrågor.

Jag var under åren 1985 - 2005 ledamot av Skatterättsnämnden, en domstolsliknande institution som meddelar förhandsbesked i skattefrågor till företag och allmänhet som är bindande för skattemyndigheterna. Under åren 1992 - 1993 och 1997 - 1998 var jag expert i 1992 års företagsskatteutredning under dess arbete med reformering av lagstiftningen av den ekonomiska dubbelbeskattningen av aktiebolag (SOU 1993:29) resp. beskattningen av omstruktureringar av företag och koncerner (SOU 1998:1). Under åren 1998 - 2001 var jag expert i 1999 års skattetilläggskommitté (SOU 2001:25).

Jag har varit ledamot av Näringslivets Skattedelegation mellan 1985 och 2001, av olika skattegrupper vid bl.a. Stockholms Handelskammare och Svenska Bankföreningen samt av redaktionskommittén för Svensk Skattetidning. Från starten 1996 och till 2011 skrev jag kommentarer till delar av skattelagstiftningen i lagkommentarverken Karnov och ThomsonReuters Inkomstskatt. Mellan 2001 - 2011 skrev jag kommentarer till domar i skattedomstolarna i FAR Info, en månatlig publikation från FAR SRS. Mellan åren 1990 - 2012 var jag ledamot av styrelsen för IFA Sverige (International Fiscal Association) och dess treasurer sedan 2004.

Niclas Virin

• F.d. Allmänt Ombud för Mellankommunala Mål i Riksskatteverket
• F.d. bankdirektör, ansvarig för
   skattefrågor i Handelsbanken
• F.d. ledamot av Skatterättsnämnden
   i 20 år
• F.d. ledamot av Näringslivets skattedelegation

Niclas Virin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://niclasvirin.blogspot.com/ |
nvirin@hotmail.com | Copyright © Niclas Virin