Logotype

 

Dokument


Artiklar

Rättfallskommentarer

Lagstiftning

Lagstiftning

över gränserna inom EU tr> tr> tr> -->
Propositioner 2023/24 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2024 2023/24:1 2022:xxx
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike 2023/24:11 2022:xxx
Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension 2023/24:13 2022:xxx
Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU 2023/24:15 2022:xxx
Utvidgad tidsgräns för expertskatt 2023/24:16 2022:xxx
Utvidgad tidsgräns för expertskatt 2023/24:16 2022:xxx
Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024 2023/24:27 2022:xxx
Tilläggsskatt för företag i stora koncerner 2023/24:32 2022:xxx
Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2023 2022/23:1 2022:xxx
Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor 2022/23:18 2022:xxx
En tillfällig skatt på extraordinära vinster 2022/23:20 2022:xxx
Ny mervärdesskattelag 2022/23:46 2022:xxx
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland 2022/23:118 2022:xxx
Propositioner 2021/22 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2022 2021/22:1 2021:xxx
Rättelseblad 2021/22:1 2021:xxx
Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall 2021/22:25 2021:xxx
Riskskatt för kreditinstitut 2021/22:26 2021:xxx
Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år 2021/22:93 2021:xxx
Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk 2021/22:228 2021:xxx
Propositioner 2020/21 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2021 2020/21:1 2020/21:FiU 2020:xxx
Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor 2020/21:20 2021:xxx
Justerande bestämmelser om avdrag för koncerbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto 2020/21:23 2021:xxx
Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor 2020/21:26 2021:xxx
Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt 2020/21:37 2021:xxx
2021 års ekonomiska vårproposition 2020/21:100 2021:xxx
Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrid missmatchningar 2020/21:111 2021:xxx
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland 2020/21:137 2021:xxx
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal 2020/21:138 2021:xxx
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige 2020/21:190 2021:xxx
Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin 2020/21:200 2021:xxx
Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021 2020/21:202 2021:xxx
Skattereduktion för investeringar i inventarier askaffade år 2021 2020/21:207 2021:xxx
Propositioner 2019/20 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2020 2019/20:1 2019/20:FiU 2019:1164
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal 2019/20:5
Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden 2019/20:12
Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar 2019/20:13 2019:1241
Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning 2019/20:20 2019:1146
Anstånd med kupongskatt i vissa fall 2019/20:33
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien 2019/20:43
Skatt på plastbärkassar 2019/20:47
Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang 2019/20:74
Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 2019/20:94
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz 2019/20:96
Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion 2019/20:175
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige 2019/20:190
Propositioner 2018/19 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2019 2018/19:1 2018/19:FiU1 2018:2086
Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor 2018/19:9 2018:2039 2018:2040
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning 2018/19:11
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift 2018/19:45 2019:128
Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag 2018/19:54 2019:307 rättelse
Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer 2018/19:73
Avskaffad särskild löneskatt för äldre 2018/19:82
Vissa inkomstskatteändringar (euroredovisning) 2018/19:88 2019:459
Höjt tak för rutavdrag 2018/19:89 2019:450
Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet 2018/19:92 2019:454
Ändring i det nordiska skatteavtalet 2018/19:126
Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU 2018/19:143
Propositioner 2017/18 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2018 2017/18:1 2017:1212
Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen 2017/18:8 2017:1194
Vissa socialförsäkringsfrågor 2017/18:10 2017:1127
Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring 2017/18:28 2017:1250
Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder 2017/18:61 2017:1250
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift 2017/18:127 2018:626
Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård 2017/18:131 2018:523
Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor 2017/18:137 2018:1396
En ny lag om ekonomiska föreningar 2017/18:185 2018:722
En omreglerad spelmarknad 2017/18:220 2018:1143
Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz 2017/18:236
Nya skatteregler för företagssektorn 2017/18:245 2017/18:SkU25 2018:1206 2018:1208 2018:2120
Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ 2017/18:253 2018:1162 2018:1165
Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn 2017/18:267 2018:1677
Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden 2017/18:296 2018:1753 2018:2121
Propositioner 2016/17 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2017 2016/17:1 2016:1296 2016:1055
Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 2016/17:6 2016:1060
Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna Framst. 2015/16:RS7 2016/17:KU3 2016:1120
Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission 2016/17:7 2016:1202
Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning 2016/17:19 2016:1229
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 2016/17:25 2016:1257
Skattebrottsdatalag 2016/17:89 2016/17:SkU29 2017:457
Dokumentation vid internprissättning och landför-land-rapportering på skatteområdet 2016/17:47 2016/17:SkU14 2017:185
Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 2016/17:48 2017:189
Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 2016/17:49
Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016/17:50 2017:300
Vårändringsbudget för 2017 2016/17:99 2017:625 Försäljning av fastighet till juridisk person
2017 års ekonomiska vårproposition 2016/17:100
Studiestartsstöd 2016/17:158 2017:529
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 2016/17:175 2017:588
Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser 2016/17:192 2017:907
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner 2016/17:215 2017:1279
Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Fi
Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Fi
Propositioner 2015/16 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2016 2015/16:1 2015:775
Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar 2015/16:4 2016:115
Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland 2015/16:7 2015:666
Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt 2015/16:14 2015:886
Beskattning av säkerhetsreserv 2015/16:15 2015:887
Informationsutbytesavtal med Guatemala 2015/16:21 2015:926
Informationsutbytesavtal med Vanuatu 2015/16:22 2015:927
Vårändringsbudget för 2016 2015/16:99 2016:792
Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten 2015/16:107 2016:409
Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien 2015/16:108 2016:408
Ett svenskt tonnagebeskattningssystem 2015/16:108 2016:887
Skatteavtal mellan Sverige och Armenien 2015/16:171
Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan 2015/16:172
Propositioner 2014/15 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2015 2014/15:1 2013/14:FiU10
Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier 2014/15:4
Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR 2014/15:7 2014:1408
Förbättringar av husavdragets fakturamodell 2014/15:10
Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör 2014/15:17 2015:31
Informationsutbytesavtal med Dominica 2014/15:18 2015:135
Informationsutbytesavtal med Uruguay 2014/15:20 2015:136
Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA 2014/15:41 2015:64 och 65
Informationsutbytesavtal med Costa Rica 2014/15:54 2015:220
Informationsutbytesavtal med Marshallöarn 2014/15:55 2015:219
Vårändringsbudget för 2015 2014/15:99 2015:47
Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag 2014/15:129 2015:617
Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor 2014/15:131
Informationsutbytesavtal med Brunei 2014/15:133 2015:616
Informationsutbytesavtal med Niue 2014/15:134 2015:615
Propositioner 2013/14 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2014 2013/14:1 2013/14:FiU1 2013:960
rättelse 2013:1080
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana 2013/14:9
Informationsutbytesavtal med Belize 2013/14:11 2013:1126
Informationsutbytesavtal med Bahrain 2013/14:12 2014:1127
Förstärkt nedsättning av egenavgifter 2013/14:14 2013/14:SfU:5 2013:1013
Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag 2013/14:19 2013/14:SkU12 2013:1082
Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning 2013/14:22 2013/14:SkU14 2013:1081
Vissa skattefrågor (bl.a. full skatteplikt för indirekt marknadsnoterad aktievinst) 2013/14:27 2013/14:SkU10 2013:1106
Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt 2013/14:28
Informationsutbytesavtal med Montserrat 2013/14:62 2014:116
Informationsutbytesavtal med Liberia 2013/14:97 2014:339
2014 års ekonomiska vårproposition 2013/14:100
Informationsutbytesavtal med Qatar 2013/14:105 2014:338
Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga 2013/14:147 2014:287
Skatteavtal mellan Sverige och Georgien 2013/14:149
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan 2013/14:150
Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster 2013/14:224
Informationsutbytesavtal med Macao SAR 2013/14:230 2014:1335
Informationsutbytesavtal med Grenada 2013/14:231 2014:1341
Propositioner 2012/13 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2013 2012/13:1 2012/13:FiU1 2012:757 räntesnurror, bostadsuthyrning, minnesgåvor;
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning 2012/13:4 2012/13:SkU8 2012:843
Resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar 2012/13:13 2012/13:SkU11 2012:851
Skattereduktion för läxhjälp 2012/13:14 2012/13:SkU10 2012:829
Vissa internationella socialavgiftsfrågor 2012/13:18 2012/13:SfU4 2012:832
Bättre villkor för svensk film 2012/13:22 2012/13:KrU2 2012:902
Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto 2012/13:24 2012/13:SkU7 2012:830
Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda 2012/13:56 2012/13:SkU22 2013:125
Informationsutbytesavtal med Saint Lucia 2012/13:57 2012/13:SkU23 2013:126
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica 2012/13:86 2012/13:SkU26
Informationsutbytesavtal med Seychellerna 2012/13:87 2012/13:SkU28 2013:375
Informationsutbytesavtal med Panama 2012/13:88 2012/13:SkU32 2013:376
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien, mm 2012/13:89 2012/13:SkU32
2013 års ekonomiska vårproposition 2012/13:100
Begreppet beskattningsbar person (MOMS) 2012/13:124 2012/13:SkU32
Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 2012/13:129 2012/13:SkU32
Investeraravdrag 2012/13:134 2013/14:SkU2 2013:771
Förvaltare av alternativa investeringsfonder 2012/13:155 2013/14:FiU31 2013:569
Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU 2012/13:181 2013/14:SkU3 2013:787
Propositioner 2011/12 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2012 2011/12:1 2011/12:FiU1 2011:1268 investeringssparkonto
      2011:1269 gåvomottagare
      2011:1270
      2011:1271 IL
      2011:1272 - 1292
Budgetpropositionen för 2012 2011/12:1 2011/12:FiU1 2011:1194 restaurangmoms
      2011:1516
Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag 2011/12:17 2011/12:SkU6 2011:1510
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz 2011/12:78 2011/12:SkU10; 2012:234;
Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m. 2011/12:94 2011/12:SkU18; 2012:342;
Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius 2011/12:168 2012/13:SkU4 2012:638;
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados 2011/12:169 2012/13:SkU5 2012:646;
Propositioner 2010/11 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetpropositionen för 2011 2010/11:1 2010/11:FiU1 2010:1826
Informationsutbytesavtal med Bahamas 2010/11:5 2010/11:SkU3 2010:1333
      2010:1548
Informationsutbytesavtal med Monaco 2010/11:6 2010/11:SkU4 2010:1445
      2010:1912
Informationsutbytesavtal med Saint Kitts och Nevis 2010/11:7 2010/11:SkU5 2010:1446
      2010:1872
Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna 2010/11:9 2010/11:SkU7 2010:1447
      2010:1549
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg 2010/11:10 2010/11:SkU8 2010:1460
      2011:992
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika 2010/11:11 2010/11:SkU9 2010:1461
Nya skatteregler för försäkringsföretag 2010/11:18 2010/11:SkU14 2011:68
Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen 2010/11:21 2010/11:SkU15 2010:1531
Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget 2010/11:52 2010/11:SkU27 2011:293
Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar 2010/11:58 2010/11:SkU29 2011:477
Informationsutbytesavtal med Liechtenstein 2010/11:81 2010/11:SkU32 2011:584
2011 års ekonomiska vårproposition 2010/11:100    
Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna 2010/11:131 2010/11:SkU35 2011:937
      2011:937 rättelse
Förbättringar inom familjepolitiken 2010/11:146 2011/12:SfU4 2011:1084
En ny lag om elcertifikat 2010/11:155 2011/12:NU6 2011:1204
Skatteförfarandet 2010/11:165 2011/12:SkU3 2011:1244
      2011:1256
Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen 2010/11:166 2011/12:SkU4 2011:1297 - 1433
Propositioner 2009/10 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetproposition för 2010 2009/10:1 09/10:SkU1y  
Hösttilläggsbudget 2    
Vissa ändringar av reglerna om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen 11  09/10:SkU9 2009:1239
Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån 12  09/10:SkU11 2009:1412
Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning 15  09/10:SkU12 2009:1345
Prissättningsbesked vid internationella transaktioner 17 09/10:SkU13 2009:1289
      2009:1295
Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna 19  09/10:SkU14 2009:1111
      2009:1112
      2009:1113
Beskattning av andelsbyten vid utflyttning 24  09/10:SkU16 2009:1229
Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna 25  09/10:SkU20 2009:1285
      2009:1286
      2011:343
Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba 26  09/10:SkU19 2009:1287
      2009:1288
      2011:519
Ytterligare sänkt skatt för pensionärer 29  09/10:SkU24 2009:1490
Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor 33  09/10:SkU15 2009:1409
Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn 36  09/10:SkU22 2009:1413
Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning 39  09/10:SkU17 2009:1230
Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag 42  09/10:SkU23 2009:1452
Ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag 47  09/10:SkU25 2009:1453
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd 60  09/10:AU7 2010:202
2010 års ekonomiska vårproposition 100     
Informationsutbytesavtal med Samoa 107  09/10:SkU41 2010:329
Informationsutbytesavtal med Cooköarna 108  09/10:SkU42 2010:330
Informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna 109  0910:SkU43 2010:333
      2011:342
Informationsutbytesavtal med Anguilla 110  09/10:SkU44 2010:331
      2011:441
Informationsutbytesavtal med Gibraltar 111  09/10:SkU45 2010:332
Informationsutbytesavtal med San Marino 112  09/10:SkU46 2010:327
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike 127  09/10:SkU40 2010:346
Informationsutbytesavtal med Andorra 143  09/10:SkU47 2010:328
      2011:119
Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet 165  09/10:UbU21 2010:874
Nedsättning av egenavgifter 178  09/10:SfU16 2010:436
Nationell sfi-bonus 188  09/10:AU12 2010:539
Koncernavdrag i vissa fall 194  09/10:SkU36 2010:353
En frivillig revision 204  09/10:CU28 2010:834
Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor 206     
Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken 222  10/11:SfU4 2010:1277 m.fl.
Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar 223  10/11:SfU3 2010:1378 m.fl.
Enklare redovisning 235  10/11:CU3 2010:1528 m.fl.
Propositioner 2008/09 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Budgetprop. 2008/09:1 08/09:FiU10  
Tilläggsbudget 2008 2 08/09:FiU11  
Nedsatt soc.avg. för unga 7 08/09:SfU5 2008:1267
Nedsatt soc.avg. för unga 7 08/09:SfU5 2008:1268
Underprisöverlåtelse handelsbolag 37 08/09:SkU4 2008:1063
Sänkt skatt för pensionärer 38 08/09:SkU13 2008:1306
Sänkt skatt på förvärvsarbete, steg 3 39 08/09:SkU12 2008:1327
Förenklingar för företag 40 08/09:SkU9 2008:1064
Skogskonto generationsskifte 41 08/09:SkU8 2008:1066
Slopad ku för tillg. o skulder 44 08/09:SkU5 2008:1044
Sänkta soc.avg. 45 08/09:SfU5 2008:1269
Vinst på utländska premieobligationer 47 08/09:SkU11 2008:1322
Insättningsgaranti 49 08/09:FiU14 2008:813
Infoutbyte med Man 55 08/09:SkU16 2008:1301
      2008:1302
      2008:1303
      2008:1304
Svenska finansiella systemet 61 08/09:FiU16 2008:816
F-skatt åt fler 62 08/09:SkU18 2008:1316
Avräkning av utländsk skatt 63 08/09:SkU17 2008:1351
Sänkt bolagsskatt, räntesnurror 65 08/09:SkU19 2008:1343
Skattereduktion för hushållsarbete 77 08/09:SkU20 2009:197
Ägarlägenheter 83 08/09:SkU21 2009:107
Vårtilläggsbudget 99 08/09:FiU21  
Vårproposition 100    
Direktavdrag för smärre inventarier 129 08/09:SkU34 2009:547
Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande 154 08/09:UbU14 2009:768
Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag 155 08/09:FiU32 2009:357
EGTS 173 08/09:SkU30 2009:721
ROTavdrag 178 08/09:SkU32 2009:536
ROTavdrag 178 08/09:SkU32 2009:542 (2009:539 - 541)
ROTavdrag 178 08/09:SkU32 2009:543
Räntor i skattekontosystemet 181 08/09:SkU35 2009:390
Beskattning av utomlands bosatta artister 182 09/10:SkU15 2009:1409
Beskattning av utomlands bosatta artister 182 09/10:SkU2 2009:1060
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey 208 09/10:SkU4 2009:1120
      2009:1121
      2009:1122
      2009:1123
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey 209 09/10:SkU5 2009:1124
      2009:1125
      2009:1126
      2009:1127
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda 222 09/10:SkU6 2009:1117
      2009:1118
      2009:1119
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna 223 09/10:SkU7 2009:1114
      2009:1115
      2009:1116
      2010:324
      2010:325
      2010:326
Propositioner 2007/08 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Avskaffad statlig fastighetsskatt 07/08:27 "skallgången" 2007:1419
Slopad avskattning av personaloptioner 07/08:152 08/09:SkU2 2008:822
Propositioner 2005/06 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag 2005/06:40 05/06:SkU10 2005:1136
Propositioner 2004/05 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Ny aktiebolagslag 2004/05:85 2005:551
Propositioner 1999/00 Prop.nr. Utsk.bet.nr. SFS
Redovisning och aktiekapital i euro 99/00:23  1999/2000:LU8 2000:46
Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. 99/00:38  2000:78
Betänkanden och promemorior
Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet, SOU 2018:91
Nya skatteregler för företagssektorn, Fi2017/02752/S1
Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet, SOU 2014:40
Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet. Promemoria 2012-09-13
Skatteincitament för riskkapital, SOU 2012:3
Sänkt restaurang- och cateringmoms, SOU 2011:24
Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar, SOU 2009:33
Skatteförfarandet, SOU 2009:58
Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet, SOU 2009:59
Moderniserade skatteregler för ideell sektor, SOU 2009:65
Skattelättnader för hushållstjänster, SOU 2008:57
F-skatt åt flera, SOU 2008:76
Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet, SOU 2008:80
Tonnageskatt, SOU 2006:20
Vissa företagsskattefrågor, SOU 2005:99
Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde, SOU 2005:53
Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet,SOU 2005:19
Våra skatter?, SOU 2002:47
Skattetillägg m.m., SOU 2001:25
Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar, SOU 2001:11
Kammarrätten i Stockholm, Arlandapendeln
EU-kommissionens kritik av reglerna för begränsning av avdragsrätt för räntor

Justerande bestämmelser avseende avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto, Fi2020/01338/S1

Niclas Virin

• F.d. Allmänt Ombud för Mellankommunala Mål i Riksskatteverket
• F.d. bankdirektör, ansvarig för
   skattefrågor i Handelsbanken
• F.d. ledamot av Skatterättsnämnden
   i 20 år
• F.d. ledamot av Näringslivets skattedelegation

Niclas Virin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://niclasvirin.blogspot.com/ |
nvirin@hotmail.com | Copyright © Niclas Virin