Logotype

 

Dokument


Artiklar

Rättfallskommentarer

Lagstiftning

Rättfallskommentarer

2021

Stiftelseägda fåmansbolag
11 februari 2021, HFD, mål nr 4421-20 och 4424-20

Lexel-målet
22 mars 2021, HFD, mål nr 4849-18 och 4850-18

Belopsspärren för ett underskottsföretag vars enda tillgång består av en fordran på säljaren.
3 juni 2021, HFD, mål nr 7005-19 och 4424-20

Undantagsregeln i 24 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen innebär en inskränkning av etableringsfriheten som inte kan motiveras .
13 dec 2021, HFD, 2021 Ref. 68, mål nr 659-21

2020

Indirekt överlåtelse av bolagstillgångar till stiftelse
10 november 2020, HFD, mål nr 6472-19

Resning av belut om prövingstillstånd
28 oktober 2020, HFD, mål nr 5792-19, HFD 2020 ref. 53

Beloppsspärren och omkostnader för aktieförvärv
6 mars 2020, HFD, mål nr 605-19

Utländskt subjekt som motsvarar svenskt aktiebolag
4 mars 2020, HFD, mål nr 5334-19

2019

Räkenskapsenlig avskrivning efter fusion där överlåtande företag inte haft rätt till räkenskapsenlig avskrivning
17 april 2019, HFD, mål nr 2687-18, 2019 Ref. 15

Underskottsavdrag vid successiva aktierförvärv och vid aktieägartillskott
25 april 2019, HFD, mål nr 3746-18, 2019

Fast driftställe för utländsk byggnadsrörelse
28 juni 2019, HFD, mål nr 4135-18. HFD 2019 ref. 36

Gränsöverskridande resultatutjämning
20 december 2019, HFD, mål nr 5544-16. HFD 2019 not. 38

2018

Anses utländsk rättighetshavare i kommanditbolag bedriva verksamhet från fast driftställe i Sverige?
20 februari 2018, HFD 2018 ref. 25, mål nr 6660-16

Skattskyldighet för aktieutdelning till trust i Jersey
27 februari 2018, HFD 2018 ref. 11, mål nr 2771-17

Carried interest i riskkapitalbolag
4 juni 2018, HFD, mål nr 3936-17, HFD 2018 ref. 31

Avdragsrätt för kostnad för transaktionsförsäkring
15 juni 2018, HFD 2018 ref. 37, mål nr 4306-17

Avdragsrätt för kostnad för klimatkompensation
29 juni 2018, HFD 2018 ref. 55, mål nr 4428-17

Avyttring av bitcoin
4 december 2018, HFD, HFD 2018 ref. 72, mål nr 2674-18

2017

Klimatkompensation
8 juni 2017, KRS, mål nr 3411-16

Tomtätt har ansetts avskrivningsbar som byggnad
11 december 2017, HFD 2017 ref. 70, mål nr 3148-16

Kapitaltillskott skattepliktig inkomst
31 mars 2017, mål nr 3296-16

Ett bolag på Brittiska Jungfruöarna har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
5 juni 2017, mål nr 438-17

Styrelsearvode i eget bolag
20 juni 2017, mål nr 278-17

2016

Allmännytting stiftelse?
HFD 2016 not 2. 5 februari 2016, mål nr 4188-15

Avdrag för valutakursförlust vid försäljning av aktier i bolag nominerade i främmande valuta; EU-rätt
HFD 2016 ref. 14 I. 16 februari 2016, mål nr 2656-13

Avdrag för valutakursförlust vid försäljning av koncernfordran i främmande valuta; EU-rätt
HFD 2016 ref. 14 II. 16 februari 2016, mål nr 3238-12

Underskottsavdrag efter förvärv genom apport
HFD 2016 ref. 16. 3 mars 2016, mål nr 3521-15

2015

Beskattning av pokerspel anordnat utanför EES
HFD ref. 10, 13 maj 2015, mål nr 2316-2317-14

Blankning när syftet inte är vidareavyttring
19 maj 2015, mål nr 3773-14

Överlåtelse av fastighet till till underpris till delägt aktiebolag. Gåva?
HFD 25 juni 2015, mål nr 429-15

Försäkring med lågt risktagande för försäkringsgivaren
HFD 23 september 2015, mål nr 1733-15

2014

Inget avdrag för ränta på tvingande kovertibellån
HFD ref. 10, 14 februari 2014, mål nr 4745-13

Utdelning på andelar i räntefond har ansetts skattepliktig för en bostadsrättsförening
HFD ref. 27, 21 mars 2014, mål nr 1702-13

Privatbostadsföretag med stor revers
HFD ref. 19, 7 april 2014, mål nr 605-13

Uttagsbeskattning av ränta
HFD ref. 31, 4 juni 2014, mål nr 385-14

Ett swapavtal ska betraktas som ett fordringsliknande avtal
HFD 31 oktober 2014, mål nr 1974-14

Rikkapitalisternas beskattning
HFD ref. 71, 5 november 2014, mål nr 5169-13

Ränteavdragsbegränsningsreglerna kan ej prövas i förhandsbesked
HFD 23 december 2014, mål nr 4217-14 och

2013

Uttagsbeskattning och karaktärsbyte vid gåva av andel i handelsbolag
HFD 21 oktober 2013, mål nr 136-13

Verksamhet som av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete
HFD ref. 56, 16 september 2013, mål nr 2988-13

Ne bis in idem - retroaktivt
HD 16 juli 2013, mål nr Ö 1526-13

Ej kvittning av kapitalvinst i delägarbeskattat subjekt
HFD ref. 52, 1 juli 2013, mål nr 3131-13

Utdelningsbeskattning vid stiftelsebildning
HFD ref. 43, 14 juni 2013, mål nr 940-12

Ne bis in idem
HD 5 juni 2013, mål nr B 4946-12

Beloppsspärren vid ägarförändring
HFD 21 maj 2013, mål nr 462-13

Misslyckat försök att skapa kapitalvinst genom blankningstransaktion
HFD ref. 20, 16 maj 2013, mål nr 2790-12

Bedömning av sammansatta transaktioner
HFD 4 februari 2013, mål nr 1233-12

Beskattningskonsekvenser vid gåva av avkastning till stiftelse
HFD ref. 7, 14 februari 2013, mål nr 941-12

Avdrag för ränta till bostadsrättsförening har vägrats
HFD ref. 6, 27 februari 2013, mål nr 8030-11

2012

Fastighet lagertillgång i byggnadsrörelse
HFD 20 januari 2012, mål nr 6555-11

Ytterligare två mål om räntesnurror
HFD 27 januari 2012, mål nr 5070-09 och 4687-11

Avdrag för ränta på vinstandelssån
HFD 20 februari 2012, mål nr 4510-11

Markanläggning eller markinventarium
HFD 28 februari 2012, mål nr 6365-11

Peruupplägg
HFD 26 mars 2012, mål nr 1335-1336-11

Avdrag för tidigare års underskott vid avräkning av utländsk skatt
HFD 24 april 2012, mål nr 1062-11

Två mål rörande begreppet näringsbetingade aktier
HFD 31 maj och 1 juni 2012, mål nr 939-12 och 3329-11

Försäkringsersättning är alltid skattepliktig om den avser tillgång i näringsverksamhet
HFD 4 juni 2012, mål nr 3764-10

Kostnader för egenföretagares utbildning
HFD 11 juni 2012, mål nr 6517-10

Koncernavdrag har vägrats ett svenskt livförsäkringsföretag
HFD 10 oktober 2012, mål nr 1653-12

Begreppet "överlåtarens hela verksamhet" vid tillämpningen av reglerna om underprisöverlåtelse
HFD 5 november 2012, mål nr 694-12 och 803-12

Byggnadsrörelse, tomstyckning och handel med värdepapper
HFD 20 januari och 6 november 2012, mål nr 6555-11, 817-12 och 1813-12

Tilläggsköpeskilling; lön eller kapitalinkomst?
HFD 6 november 2012, mål nr 2171-12

Fel är rätt när det är fel att rätta i efterhand
HFD 7 november 2012, mål nr 6633-10

2011

Upplösning av negativ goodwill
HFD 26 januari 2011, mål nr 4033-4034-09, HFD 2011 ref. 1

Avdrag för kostnader för pensionsutfästelser
HFD 7 april 2011, mål nr 6571-10

Ingen koppling mellan redovisning och beskattning avseende bokfört värde av pågående arbete på löpande räkning. Värdet av pågående arbeten ska tas upp till fakturerat belopp.
HFD 11 april 2011, mål nr 7156-10, HFD 2011 ref. 20

Två mål angående beskattning av aktieutdelning till annan än aktieägaren. I det ena fallet hade utdelningen skänkts men aktierna behållits; i det andra hade aktierna skänkts men utdelningsrätten behållits.
HFD 24 maj 2011, mål nr 4345 och 4347 - 10. HFD 2011 not. 53.

Schablonintäkt på uppskovsbelopp
21 och 25 oktober 2011, mål nr 7543-10, HFD 2011 ref. 73, 7719-10, HFD 2011 not. 86 och 2022-11, HFD 2011 not. 87

Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnader
HFD 24 oktober 2011, mål nr 1711-11, HFD 2011 ref. 72

Inkomstbeskattning har skett av återbetald moms
HFD 28 oktober 2011, mål nr 678-11, HFD 2011 not. 89, samt 1801-1803-11

Beskattning när skattemässigt lagervärde avviker från det i redovisningen
HFD 9 november 2011, mål nr 1610-11, HFD 2011 ref.64

Sex domar från högsta förvaltningsdomstolen om tillämpningen av reglerna mot räntesnurror
HFD 10 november 2011, mål nr 7648-09, 7649-09, 4348-10, 4797-10, 4798-19 och 4800-10, HFD 2011 ref. 90 I -V

Givarens skogsavdrag ska återföras hos gåvotagare
HFD 6 december 2011, mål nr 5633-10, HFD 2011 ref. 79

Innehav av andel i investeringsfond innebär inte välfärdelat värdepappersinnehav
HFD 16 december 2011, mål nr 5961-11, HFD 2011 ref.82

2010

Uttag av återbetalat beskattat förbjudet lån
11 februari 2010,RR mål nr 4125-09, RÅ 2010 not. 13

Återföring till beskattning av periodiseringsfond
RR 11 februari 2010, mål nr 3911-08, RÅ 2010 ref. 10

Förhandsbesked om utbetalning från amerikansk trust
RR 14 februari 2010, mål nr 4258-09, RÅ 2010 not. 4

Avlösen av pension
RR 3 mars 2010, mål nr 7070-09

Förlust på grund av ackord är avdragsgill i inkomstslaget kapital
RR 17 mars 2010, mål nr 3799-09, RÅ 2010 ref. 34

Dubbelbestraffning
HD 31 mars 2010, mål nr B 5498-09

Avdragsrätt för reklamgåvor
RR 15 april 2010, mål nr 2410-08, RÅ 2010 ref. 33

Reservering för framtida kostnader
RR 28 april 2010, mål nr 7729-07, RÅ 2010 ref. 32

Skattefrihet genom en stiftelses ändamålsuppfyllelse med reservering eller stiftelsebildning
RR 6 maj 2010, mål nr 6970-09, RÅ 2010 ref. 40

Skattebefrielse för verksamhet i specialbyggnad
RR 7 maj 2010, mål nr 217-10

Beräkning av antal sålda fastigheter vid beskattning av s.k. enkel tomtrörelse
RR 21 maj 2010, mål nr 1157-10, RÅ 2010 not. 50

Beskattning vid reduktion av avgift till bostadsrättsförening för medlem som övertar föreningens finansieringskostnader
RR 3 juni 2010, mål nr 6441-09

Ränta på koncernlån utan säkerhet
RR 28 juni 2010, mål nr 2483-09, RÅ 2010 ref. 67

Avyttring av bostadsrätt har inte ansetts föreligga redan genom en överenskommelse om framtida överlåtelse
RR 28 juni 2010, mål nr 988-09, RÅ 2010 ref. 48

Beskattning av vindkraftskooperativ
RR 29 juni 2010, mål nr 8000-09, RÅ 2010 ref. 63

Återköp bostadsrätt
RR 21 juli 2010, mål nr 3866-09, RÅ 2010 ref. 75

Innebörden av begreppet god redovisningssed och dess betydelse för taxeringen
RR 20 augusti 2010, mål nr 1784-08, RÅ 2010 not. 73

Beskattning av uppskovsbelopp efter utflyttning från Sverige
RR 27 september 2010, mål nr 3472-09, RÅ 2010 not. 84

Uttagsbeskattning vid internationell fusion?
RR 2 november 2010, mål nr 927-2010, 2010 ref. 92

Spärrbeloppsberäkning för begränsning av avräkning av utländsk skatt
RR 10 november 2010, mål nr 1982-10, RÅ 2010 ref. 84

Derivatinstrument i näringsverksamhet
RR 23 november 2010, mål nr 3718-2010, RÅ 2010 not. 107

Treaty override overridden?
14 december 2010, RR mål nr 283-2010, RÅ 2010 ref. 112

Inget ROT-avdrag i uthyrd fastighet
RR 16 december 2010, mål nr 4796-2010

Konvertibler kan erbjuda riskfördelning för investmentföretag
RR 21 december 2010, mål nr 2041-10

Beskattning av ränteinkomster i en bostadsrättsförening
RR 29 december 2010, mål nr 2870-09. RÅ 2010 ref. 116.

Lundinreglerna har prövats av Regeringsrätten i två fall
RR 30 december 2010, mål nr 1662-09 och 7960-09, RÅ 2010 ref. 123

2009

Beskattning vid omvänd fusion. Tillämpning av beloppsspärren
RR 17 februari 2009, mål nr 5041-08

Omräkning med hjälp av ett aktieindex har vid beräkning av pensionsreservering inte ansetts konstituera avdragsgill värdesäkring
RR 18 februari 2009, mål nr 1670-08

Avräkning av utländsk skatt. Hur ska spärrbeloppet beräknas när en kostnad för utländska skatter ingår i ett inrullat underskott från ett tidigare beskattningsår?
RR 3 mars 2009, mål nr 72-06, RÅ 2009 not. 24.

Koncernbidrag till EU-bolag
RR 11 mars 2009, Mål nr 6512-06

Ingen avräkning mot avkastningsskatt hos svenskt rättssubjekt för utländsk skatt som påförts utländsk investeringsfond
RR 12 mars 2009, mål nr 1981-08

Överlåtelse och upplåtelser av tillgångar och rättigheter till egna bolag är skattefria för idrottsföreningar
RR 17 mars 2009, Mål nr 6581-08

Fyra mål om villkorade aktieägartillskott
RR 23 mars 2009, mål nr 2646-07 m.fl.

Kostnader i samband med offentligt uppköpserbjudande
RR 27 mars 2009, mål nr 3240-06, 609-2006, 7053-06 och 7056-06

Valutakursförlust i EU-valutor
RR 30 mars 2009, Mål nr 3264-05

Gåva eller försäljning vid avyttring av del av bostadsrättsandel till underpris
RR 6 april 2009, mål nr 568-07

En gång lageraktie - alltid lageraktie
RR 7 maj 2009, mål nr 2921-05

Fusion mellan svenskt och utländskt systerbolag samt frågan om rätt för övertagande företag till avdrag för tidigare års underskott i överlåtande företag vid sådan fusion
RR 8 maj 2009, mål nr 7665-08

Avskrivning på goodwill som övertagits genom en verksamhetsöverlåtelse
RR 12 maj 2009, mål nr 6580-08

Preferensaktier har inte ansetts avyttrade vid omvandling
RR 18 maj 2009, mål nr 7556-08

Handelsbolagsmodellen för skattefri överlåtelse av fastighet underkänd med skatteflyktsklausulen
RR 29 maj 2009, mål nr 37-08

Skatteflyktslagen har tillämpats på paketering av fastighetsförsäljning i handelsbolag
RR 29 maj 2009, mål nr 6398-05

Fråga om delägarfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i svenskt handelsbolag
RR 29 maj 2009, mål nr 2729-06

Fortsatt förbud mot avdrag för ränta på gåvorevers
RR 4 juni 2009, mål nr 8192-08

Koncernomstrukturering med utländska bolag
RR 22 september 2009, mål nr 5045-08 och 8188-08

Gåva av rätt till utdelning från fåmansföretag är skattefri
RR 22 september 2009, mål nr 1489-09 och 1579-09. RÅ 2009 ref. 68.

Vad omfattar det skatterättsliga begreppet "vinstandelslån"?
RR 6 oktober 2009, mål nr 994-09

Tavla behöver inte förlora karaktären av personlig tillgång vid arv
RR 10 november 2009, mål nr 840-08. RÅ 2009 ref. 77.

Underprisöverlåtelse när villkoren i inkomstskattelagen inte uppfylls
RR 13 november 2009, mål nr 253-09

Kapitalförvaltning i aktiebolag utgör näringsverksamhet vid tillämpning av reglerna om fast driftställe
RR 25 november 2009, mål nr 7569-08

Näringsbetingad andel i utländskt bolag
RR 2 december 2009, mål nr 1458-09, RÅ 2009 ref. 100

Rabatt på fondbolags förvaltararvode utgör skattepliktig inkomst av kapital
RR 14 december 2009, mål nr 3234-09

Skatteflyktslagen har ansetts tillämplig vid koncernbidrag som lämnats till förlustföretag för att inför avyttring av aktierna eliminera underskottet
RR 21 december 2009, mål nr 3296-09

Två mål om anskaffningstidpunkt för aktie med förfoganderättsinskränkningar
RR 30 december 2009, mål nr 3167-3168-09

2008

Skatteeffekter av olika villkor i ett låneavtal när lånet betraktas som en odelbar enhet
RR 13 februari 2008, mål nr 1955-07

Är en marknadsobligation en delägarrätt eller en fordringsrätt?
RR 20 februari 2008, mål nr 525-07

Fråga om kringgående av koncernbidragsspärren utlöser användning av jämkningsregeln för avskrivning
RR 25 mars 2008, mål nr 4760-07

CFC-reglernas tillämpning har prövats av Regeringsrätten i 10 domar. Principen om Treaty override har stadfästs
RR 3 april 2008, mål nr 2472, 2483, 2484, 2559, 2655, 2697, 2731, 4788,4790,4791 och 4794-05. RÅ 2008 ref. 24

CFC-bestämmelsernas regel om beskattningsinträde
RR 3 april 2008, mål nr 2655-05

Beskattning av uppskovsbelopp efter utflyttning kan vara förenlig med EG-rätten
RR 24 april 2008, mål nr 7928-06

Dödsbodelägare får inte ta över den avlidnes rätt till underskotts-avdrag
RR 30 april 2008, mål nr 5979-07

Begreppet "värdepapper eller liknande tillgångar" i investment-företag
RR 9 maj 2008, mål nr 4001-07

Lex ASEA tillämpad på utländskt moderbolag
RR 15 maj 2008, mål nr 1651-03

Underskottsavdrag efter överlåtelse av aktier i underskottsföretag till helägt koncernföretag skatteparadis
RR 19 maj 2008, mål nr 5950-06

Beskattning som inkomst av tjänst av rätten till förvärv till underpris av aktie
RR 16 juni 2008, mål nr 4762-07 m.fl.

En livförsäkring är inte alltid en livförsäkring
RR 30 juni 2008, mål nr 3014-05 m.fl, RÅ 2008 ref. 54.

Begreppet "enstaka aktier" investmentföretag
RR 26 september 2008, mål nr 2652-08

Begreppet "näringsbetingade aktier". 0,56 procent.
RR 10 oktober 2008, mål nr 6808-08 m.fl.

Begreppet "vinstsyfte" i IL. Sjukvårdsföretag
RR 16 oktober 2008, mål nr 367-08

Vinst vid försäljning av bolag med uppsamlade provisionsmedel
RR 28 november 2008, mål nr 1019-08 m.fl.

Tvåstegsförsäljning av aktier har inte utlöst beskattning trots att säljaren på grund av utflyttning kunde antas undgå beskattning av vinsten
RR 8 december 2008, mål nr 54-05

Ingen uttagsbeskattning när oäkta bostadsrättsförening blir äkta
RR 10-11 december 2008, mål nr 1666-08 och 1669-08.

2007

En banks aktier i helägt riskkapitalbolag är kapitaltillgångar för banken. Riskkapitalbolagets aktier i utvecklingsföretag är kapitaltillgångar för riskkapitalbolaget
RR 7 november 2007, mål nr 4588-06

Avräkning av utländska skatter och dotterbolags- kontra filialbeskattning i förhållande till EG-rätten
RR 7 november 2001, mål nr 2979-07

Överlåtelse av pensions-utfästelser till utländskt dotterbolag
RR 13 november 2007, mål nr 2052-07

Beskattning av inkomst av syntetiska personaloptioner
RR 20 november 2007, mål nr 7443-06

Avdrag för optionsprogram
RR 12 december 2007, mål nr 6033-06

Pensionssparavdrag med 35 procent av inkomsten
RR 28 december 2007, mål nr 467-468-07

2000

Avdrag för bidrag till Kungliga Operan har vägrats en av Operans huvudsponsorer
RR 10 april 2000, mål nr 2677-00, RÅ 2000 ref. 31

1998

Vinstöverföring genom förflyttning av företagsledning
RR, mål nr 6137-98, RÅ 1998 not 213

1987

Avdrag för kapitalrabatt på konverteringslån
RR 9 april 1987, mål nr 2813-1987

1983

Avdrag för kapitalrabatt på optionslån
RR 13 december 1983, mål nr H-14-1977, , RÅ 1983 1:77 I o II

1979

Kapitalrabatt på optionslån
RR 11 juni 1979, mål nr H-14-1977, RÅ 1979 1:98

Ej PT rörande kostnad för riskbegränsning
RR 22 november 1979, mål nr 5484-1978

Niclas Virin

• F.d. Allmänt Ombud för Mellankommunala Mål i Riksskatteverket
• F.d. bankdirektör, ansvarig för
   skattefrågor i Handelsbanken
• F.d. ledamot av Skatterättsnämnden
   i 20 år
• F.d. ledamot av Näringslivets skattedelegation

Niclas Virin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://niclasvirin.blogspot.com/ |
nvirin@hotmail.com | Copyright © Niclas Virin