Logotype

 

Dokument


Artiklar

Rättfallskommentarer

Lagstiftning

Inget ROT-avdrag i uthyrd fastighet

Regeringsrättens dom 16 december 2010, mål nr 4796-2010

Ägaren till en jordbruksfastighet är inte berättigad till skattereduktion för ROT-arbeten i uthyrt småhus

Lagregler

Sedan år 2007 finns möjligheter för fysiska personer att få skattereduktion för utgifter för hushållsarbete, RUT-avdrag. Bestämmelserna fanns ursprungligen i lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. De inordnades i 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, genom lagstiftning år 2009. Senare samma år kom skattereduktionen att omfatta även utgifter för s.k. ROT-arbete, dvs. reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder, däribland småhus.

De särskilda bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete finns i 67 kap. 11-19 §§ IL. Begreppet hushållsarbete definieras i 13 §. Där räknas upp ett antal tjänster som i förarbetena karaktäriseras som normalt hushållsarbete och trädgårdsarbete samt vissa tjänster avseende omsorg och tillsyn som utförs i bostaden eller i nära anslutning till den, med viss utvidgning i fråga om omsorgs- och tillsynstjänster.

Enligt 13 a § räknas som hushållsarbete vid tillämpningen av kapitlet även ROT-arbete på ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion. Kravet på ägande har tillkommit för att utesluta skattereduktion för sådant arbete på hus och lägenheter som hyrs eller arrenderas.

För rätt till skattereduktion uppställs enligt 15 § första stycket villkoret att "det utförda hushållsarbetet är hänförligt till den som begär skattereduktion eller dennes förälders hushåll".

Förhandsbesked

A ägde en jordbruksfastighet vars bostadsbyggnad, ett småhus, skulle hyras ut till en inte närstående person. När hyresgästen flyttat in skulle A anlita en utomstående hantverkare för ROT-arbeten på byggnaden. Han ville i första hand få klarlagt om rätt till skattereduktion för hushållsarbete enligt 67 kap. IL förelåg för utgifter för dessa och ansökte därför om förhandsbesked av Skatterättsnämnden (SRN). A:s uppfattning var att det av 67 kap.13 a § IL, jämförd med 15 § , framgår att det för skattereduktion för ROT-arbete på ett småhus krävs endast att den skattskyldige äger bostadsbyggnaden, inte att den skattskyldige eller hans förälder dessutom måste ha sin bostad där. Skatteverket (SkV) som var av motsatt uppfattning hävdade att skattereduktion för ROT-arbete kunde medges endast för arbete som utförs i en bostadsbyggnad där den som begär skattereduktion har sitt hushåll, om det inte är fråga om förälders hushåll.

SRN anförde att som villkor för skattereduktion gäller enligt 67 kap. 15 § första stycket IL att det utförda hushållsarbetet, som definieras i 13 och 13 a §§, är hänförligt till den som begär skattereduktionen eller dennes förälders hushåll. Frågan i ärendet är hur villkoret ska tolkas i ett fall där skattereduktion begärs för utgifter för hushållsarbete i form av ROT-arbete på ett småhus när huset ägs av den som begär skattereduktion men hyrs av en utomstående person.

SRNs bedömning blev att utgifter för de aktuella arbetena inte berättigar till skattereduktion.

Sökanden överklagade förhandsbeskedet till Regeringsrätten (RR) och yrkade att förhandsbeskedet skulle ändras så att han skulle få rätt till skattereduktion för de aktuella byggnadsarbetena. Han anförde bl.a. följande.

SRN utgick i sin tolkning från att 67 kap. 15 § första stycket IL, innebär ett tillkommande krav på att arbetet ska utföras på ett småhus där ägaren, eller hans förälder, har sin bostad. För hushållsarbete enligt 67 kap. 13 § anges kopplingen till bostaden redan där. Med denna utgångspunkt haltar nämndens tolkning betänkligt. Klart är att lagstiftarens avsikt varit att det reduktionsgrundande arbetet ska vara hänförligt till fastighetsägarens egen bostad eller dennes föräldrars bostad. Ett sådant krav har dock inte formulerats i lagtexten och konsekvensen av detta måste gå ut över lagstiftaren. SkV bestred bifall till överklagandet och anförde att rätt till skattereduktion inte föreligger för arbeten i en bostad som är uthyrd.

RR anförde: Som framgår av SRNs motivering har det aktuella villkoret - nu placerat i 67 kap. 15 § IL - formulerats på varierande sätt. Enligt den ursprungliga texten i 5 § 1 lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete skulle hushållsarbetet vara hänförligt till "sökandens eller dennes förälders hushåll". När bestämmelsen utvidgades till att omfatta vissa fall av löneförmån (SFS 2007:1123) uppstod en oklarhet i och med att "sökandens" ersattes av "den som ansöker om eller begär skattereduktion". Genitivformen ("sökandens") föll alltså bort och den återkom inte när villkoret togs in i 67 kap. 15 § IL. Liksom den närmast föregående formuleringen är den nya formuleringen språkligt inte helt klar. Med beaktande av vad SRN anfört bör bestämmelsen tolkas på det sätt nämnden gjort. Förhandsbeskedet ska därför fastställas.

Kommentar

SRNs resonemang, som RR alltså instämde i var följande:

Att villkoret skulle avse endast utgifter för arbete hänförligt till det egna hushållet eller förälders hushåll, dvs. egen eller förälders permanent- och fritidsbostad, kan inte klart utläsas av bestämmelsen. Å andra sidan kan uttrycket "hänförligt till" knappast syfta på ägandet av småhuset eftersom den begränsningen av möjligheten till skattereduktion redan gjorts i kapitlets 13 a §. Det anförda talar för att 67 kap. 15 § första stycket IL innebär ett tillkommande krav. Sett till bestämmelsernas uppbyggnad och inbördes sammanhang ligger det enligt SRNs uppfattning närmast till hands att, i likhet med vad som uttryckligen gäller för hushållsarbeten i 13 §, läsa in att arbetena ska utföras på ett småhus där ägaren, eller hans förälder, har sin bostad.

Av förarbetena till förslaget att utvidga skattereduktion för hushållsarbete även till ROT-arbete framgår att syftet varit att åstadkomma en sådan avgränsning. Till det kan fogas att Lagrådet i sitt yttrande konstaterade att samma villkor och förutsättningar som gällde för skattereduktion för hushållsarbete skulle komma att gälla för ROT-arbete.

Utgången i målet är en ren ändamålstolkning. Lagtexten är bristfälligt formulerad och man kan tycka att lagstiftaren skulle bära konsekvenserna därav. Å andra sidan strider det mot principerna för ROT- och RUT-avdrag att avdrag skulle medges som för omkostnad. Avdragen har tillkommit för att underlätta för privatpersoner att bekosta personliga omkostnader som inte utgör omkostnad i förvärvskälla.

Niclas Virin

• F.d. skattedirektör i Riksskatteverket
• F.d. bankdirektör, ansvarig för
   skattefrågor i Handelsbanken
• F.d. ledamot av Skatterättsnämnden
   i 20 år
• F.d. ledamot av Näringslivets skattedelegation

Niclas Virin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://niclasvirin.blogspot.com/ |
nvirin@hotmail.com | Copyright © Niclas Virin