Logotype

 

Dokument


Artiklar

Rättfallskommentarer

Lagstiftning

KOSTNAD FÖR TRANSAKTIONSFÖRSÄKRING AVSEENDE FÖRVÄRV AV AKTIER

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 15 juni 2018, HFD 2018 ref. 37, mål nr 4306-17.

Ett företag har medgivits avdrag för kostnad för transaktionsförsäkring avseende förvärv av näringsbetingade aktier.

LAGSIFTNING

Det skattemässiga resultatet i en näringsverksamhet beräknas genom att intäkter minskas med kostnader. Vid beräkningen ska alla inkomster i näringsverksamhet, bl.a. kapitalvinster, tas upp som intäkt. Avdrag medges för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster i näringsvekamhet samt för ränteutgifter och kapitalförlust oavsett om de är sådana utgifter eller inte.

Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas som skillnanden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning ökade med utgifter för förbättring. Till anskaffningsutgifter räknas, förutom köpeskilling, även utgifter som direkt är hänförliga till förvärvet av tillgången, t.ex. inköpsprovision. Avdrag för sådana utgifter medges således inte det beskattningsår som utgiften hänför sig till, utan utgiften beakatas när kapitalvinsten respektive kapitalförlusten beräknas om tillgången avyttras.

BAKGRUND

AB A hade av AB B förvärvat samtliga aktier i AB C och i samband därmed tecknat en s.k. transaktionsförsäkring hos ett försäkringsbolag. Försäkringsavtalet innebar att försäkringsbolaget åtog sig att till AB A betala ett belopp motsvarande den skada som det kunde drabbas av om vissa garantier som AB B hade lämnat i förvärsavtalet avseende aktierna inte uppfylldes. Vid försäkringsfall skulle AB A inte behöva vända sig till AB B i första hand. Garantier som omfattades av försäkringsavtalet avsåg bl.a. säljarens rådighet över aktierna i det köpta bolaget, att det fanns sådana tillstånd som krävdes för den verksamhet som det köpta bolaget bedrev, att det köpta bolagets samtliga skatter hade betalats och att räkenskaperna gav en rättvisande bild av resultat och ställning.

FÖRHANDSBESKEDET

I ansökan om förhandsbesked av Skatterättsnämndes, SRN, ställde allämnna ombudet, AO, frågan om AB A fick dra av utgiften för försäkringspremien som kostnad. SRN fann att AB A inte fick dra av utgiften för premien.

AO överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, och yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas. AB A yrkade att avdrag skulle medges.

HFD ändrade förhandsbeskedet och förklarade att avdrag skulle medges.

SKÄLEN FÖR HFDs AVGÖRANDE

HFD anförde:

Den fråga som ska besvaras är om utgiften för premien ska dras av som en löpande utgift i näringsverksamhet eller om utgiften ska hänföras till anskaffningen av aktierna i det köpta bolaget och därmed påverka beskattningen vid en framtida försäljning.

I rättspraxis har slagits fast att kostnader som avser förhandlingar och upprättande av avtal i samband med genomförda aktieförvärv och därmed utgör ett led i ett bolags förvärv av aktier i andra bolag inte får dras av som en löpande utgift (RÅ 1992 ref. 55 I).

Frågan i det nu aktuella fallet är om utgiften för premien för transaktionsförsäkringen också ska behandlas som ett led i förvärvet av aktierna i det köpta bolaget. Vid den beömnning som därvid ska göras noterar HFD följande.

Premien avser en försäkring som köparen tecknat med ett försäkringsbolag genom ett från förvärvsavtalet fristående avtal för att täcka risker som är förknippade med förvärsavtalet. Såvitt kan utläsas av ansökan var försäljningen av aktierna inte villkorad av att köparen teckande en transaktionsförsäkring och säljaren av aktierna har varken direkt eller indirekt finansierat utgiften för premien för försäkringen. Försäkringsavtalet har dock samband med förvärvet av aktierna på så sätt att avtalen ingicks samtidigt och att de risker som försäkringen är avsedd att täcka hänför sig till tiden före förvärvet och till tidpunten för själva förvärvsavtalet.

Försäkringen innebär att långdragna tvister och därmed sammanhängande utgifter kan undvikas eftersom köparen, vid ett försäkringsfall, inte behöver vända sig till säljaren i första hand. I grunden är det alltså fråga om en sedvanlig skadeförsäkring.

Vid angivna förhållande kan enligt HFDs mening premien för försäkringen inte anses sammanhänga med förvärvet av aktierna på ett sådant sätt att utgiften ska behandlas som ett led i förvärvet av dessa. Utgiften för premien ska därmed dras av som kostnad det beskattningsår som den hänför sig till enligt god redovisningssed.

KOMMENTAR

HFD redovisar sitt resonemang i två stycken och avslutar med att försäkringsavtalet avser "en sedvanlig skadeförsäkring". Varför denna slutsats skulle medföra att kostnaden inte ska balanseras som andra förvärskostnader framstår som egendomligt. Enligt god redovisningssed ska kostnader i samband med förvärv av anläggningstillgångar balanseras. Det finns inga regler - varken i redovisnings- eller skattelagstiftningen - om att så inte ska ske om förvärvet avser aktier. T.o.m. räntekostnader ska i vissa fall aktiveras, vilket ställt till problem vid införandet av 2018 års regler om begränsning av avdragsrätt för negativa räntenetton (prop. 2017/18:245 s. 148 ff).

Två justitieråd var skiljaktiga och ansåg - liksom SRN - att försäkringskostnaden skulle aktiveras.

Frågan är vilken betydelse rättsfallet har. Både SRNs och dissidenternas motiveringar är övertygande. Det är inte ett referatmål, vilket kan synas egendomligt med hänsyn till HFDs underkännande av SRNs ställningstagande och att HFD inte var enig.

Niclas Virin

• F.d. skattedirektör i Riksskatteverket
• F.d. bankdirektör, ansvarig för
   skattefrågor i Handelsbanken
• F.d. ledamot av Skatterättsnämnden
   i 20 år
• F.d. ledamot av Näringslivets skattedelegation

Niclas Virin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://niclasvirin.blogspot.com/ |
nvirin@hotmail.com | Copyright © Niclas Virin