Logotype

 

-16.inc"-->

Dokument


Artiklar

Rättfallskommentarer

Lagstiftning

GRÄNSÖVERSKRIDANDE RESULTATUTJÄMNING

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 december 2019, mål nr 5544-16, 2019 not. 38

Slutlig förlust, etableringsfriheten

OMSTÄNDIGHETER

Holmen AB resp. Memira Holding AB hade förluster i utländska dotterbolag. Frågan var om moderbolagen kunde få avdrag för förlusterna. I holmenfallet gällde frågan om förlusten kunde anses slutgiltig. I memirafallet åberopades etableringsfriheten som stöd för avdragsrätt. Holmenmålet har redovisats här

.

EU-DOMSTOLEN

I bägge målen ansåg EU-domstolen att bolagen skulle kunna medges avdrag i vissa fall, om de kunde bevisa att de saknade möjlighet att överföra förlusterna till en utomstående part.

HFDs DOM

Högsta Förvaltningsdomstolen undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ärendena. Skälet var att prövningen innehöll bevisfrågor som inte lämpade sig för förhandsbesked.

Kommentar

Sveriges och Europas ledande juridiska expertis har slösat sina resurser för att avge ett godag yxskaft-besked. Jag har kommenterat målet här

Niclas Virin

• F.d. skattedirektör i Riksskatteverket
• F.d. bankdirektör, ansvarig för
   skattefrågor i Handelsbanken
• F.d. ledamot av Skatterättsnämnden
   i 20 år
• F.d. ledamot av Näringslivets skattedelegation

Niclas Virin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://niclasvirin.blogspot.com/ |
nvirin@hotmail.com | Copyright © Niclas Virin