Logotype

 

Dokument


Artiklar

Rättfallskommentarer

Lagstiftning

Stockholm den 25 september 2017

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

103 33 STOCKHOLM

Synpunkter på betänkandet Nya skatteregler för företagssektorn, Fi2017/02752/S1

Betänkandet baseras i stor utsträckning på det förslag som lämnades av Företagsskattekommittén i betänkandet Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet, SOU 2014:40. Jag hänvisar till vad jag anförde i mina synpunkter daterade 20 oktober 2014. Här vill jag endast tillägga följande.

Under avsnitt 4.2 - 4.6 lämnas en föredömligt pedagogisk framställning av bolagsbeskattningens effekter, dess konsekvenser för utveckling av kapitalstock och sysselsättning och hur incidensen antas omfördela av skattebördan. Där beskrivs hur bolagsskattesatsen påverkar företagens belåning, vilka långsiktiga offentligfinansiella effekter som kan antas av en förändrad bolagsskattesats samt hur bolagsbeskattningen påverkar internationell skatteplanering. De slutsatser som dras är - utan reservationer - att en sänkning av bolagsskattesatsen ger positiva effekter. Jag delar helt dessa slutsatser. Det enda som saknas är frågan: Varför är det nödvändigt att alls beskatta bolagens vinster? Varför är en sänkning av bolagsskattesatsen med knappt 10 procent med 2 procentenheter bättre än en sänkning till 0 %? Någon diskussion om effekterna av någon annan procentsats än 20 förs inte.

Varför behövs denna skatt, som kameralt sett inte ger större del av det allmännas inkomster är drygt 5 %, och som egentligen endast är en förtida beskattning av belopp som förr eller senare ändå skulle beskattas som löneinkomster, lönekostnader och utdelning? Skatten är extremt komplicerad såväl principiellt som legalt och praktiskt, och nu föreslås ytterligare komplikationer genom begränsning av rätten till avdrag för räntekostnader på ett nytt sätt samt anpassningar av åtgärder mot internationell skatteplanering.

De nackdelar som vinstbeskattningen för med sig genom att "gynna" lånefinansiering framför finansiering med eget kapital, som är en av anledningarna till att lagändringar övervägs, beror endast och uteslutande på att kostnaden för egetkapitalet inte är avdragsgill, eller, annorlunda uttryckt, på att bolagsvinster beskattas. Innan ytterligare komplikationer av skattesystemet införs borde frågan ställas: varför är det nödvändigt att över huvud taget beskatta bolagens vinster?

För att inte onödigtvis förlänga denna inlaga får jag hänvisa till min artikel i Svensk Skattetidning 2017 sid 163 ff, vilken härmed bifogas.

Niclas Virin

F.d. Allmänt Ombud för Mellankommunala mål, skattedirektör i Riksskatteverket, bankdirektör i Handelsbanken och mångårig ledamot av Skatterättsnämnden och Näringslivets Skattedelegation

Bilaga

Artikel av Niclas Virin i Svensk Skattetidning 2017 163ff.

Niclas Virin

• F.d. Allmänt Ombud för Mellankommunala Mål i Riksskatteverket
• F.d. bankdirektör, ansvarig för
   skattefrågor i Handelsbanken
• F.d. ledamot av Skatterättsnämnden
   i 20 år
• F.d. ledamot av Näringslivets skattedelegation

Niclas Virin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://niclasvirin.blogspot.com/ |
nvirin@hotmail.com | Copyright © Niclas Virin